Algemene Voorwaarden


1. Tenzij anders wordt aangegeven, dient u ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze Website auteursrechtelijk is beschermd en niet mag worden gebruikt voor doeleinden anders dan aangegeven in deze Algemene Voorwaarden of in de tekst vermeld op de Website, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sunbeam Products, Inc.. Sunbeam garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de materialen op de Website niet de rechten van derden, die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Sunbeam, zal schenden.

2. Sunbeam zet zich er volledig voor in om accurate en courante informatie op de Website te vermelden, maar geeft geen garantie of toezeggingen betreffende de accuratesse ervan. Sunbeam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de inhoud van de Website.

3. Het gebruik van deze Website evenals het browsen op deze Website geschiedt op eigen risico. Sunbeam noch enige andere partij die is betrokken bij het creëren, produceren of afleveren van de Website is aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of bijkomende schade of schadevergoedingen voortvloeiende uit uw toegang tot, of gebruik van de Website. Onverminderd het voorgaande wordt alles op de Website aan u ter beschikking gesteld “IN DE FEITELIJKE STAAT”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET UITGEDRUKT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. Sunbeam AANVAARDT OOK GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE AAN, OF VIRUSSEN DIE MOGELIJK EEN INFECTIE VEROORZAKEN OP, UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, OF HET BROWSEN OP DE WEBSITE OF ALS GEVOLG VAN HET DOOR U DOWNLOADEN VAN MATERIALEN, GEGEVENS, TEKST, AFBEELDINGEN, VIDEO, OF AUDIO VAN DE WEBSITE. We maken u erop attent dat bepaalde rechtsgebieden mogelijk het uitsluiten van de bedoelde garanties niet toestaan en bepaalde van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk derhalve niet op u van toepassing zijn. Verdiep u in uw lokale wetgeving voor informatie over eventuele restricties of beperkingen met betrekking tot het uitsluiten van de geïmpliceerde garanties.

4. Deze Website dient als doel de gebruiker te voorzien van informatie over de producten van Sunbeam. Sunbeam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de materialen, informatie of aanbevelingen die worden verstrekt op deze Website noch voor schade of verlies veroorzaakt door uw afhankelijkheid van informatie verkregen op deze Website of een website waarnaar wordt gelinkt op deze Website.

5. Alle gebruikers wordt aangeraden contact op te nemen met een erkende Sunbeam-dealer alvorens producten van Sunbeam aan te schaffen.

6. Alle vormen van communicatie en alle materialen die u naar de Website verstuurt, middels elektronische post of anderzijds, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, etc. worden en zullen worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk en niet in eigendom. Alles wat u verstuurt of bericht kan door Sunbeam of zijn aangesloten maatschappijen worden gebruikt voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en berichtgeving. Bovendien staat JSC er vrij in ideeën, concepten, specialistische kennis of technieken in de communicatievormen die u verstuurt naar de Website te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en marketen van producten door gebruik te maken van dergelijke informatie.

7. Afbeeldingen van personen of plaatsen die worden getoond op de Website zijn het eigendom van Sunbeam of worden door Sunbeam gebruikt na het verkrijgen van toestemming. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of andere personen die door u zijn gemachtigd, is verboden, tenzij het gebruik hiervan specifiek is toegestaan uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of indien er nadrukkelijke toestemming voor is verleend elders op de Website. Ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan inbreuk maken op auteursrechten, merkrechten en wetgeving op het gebied van privacy en openbaring en regelgeving en statuten met betrekking tot communicatie.

8. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (tezamen de “Handelsmerken”) die op de Website worden getoond, zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Sunbeam en anderen. Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd als het verstrekken, impliciet of anderzijds, van een licentie of recht tot het gebruik van de op deze Website getoonde Handelsmerken zonder de schriftelijke toestemming van Sunbeam of derden die de rechten bezitten van de Handelsmerken getoond op de Website. Het gebruik van de Handelsmerken getoond op de Website, of van enige andere websitecontent, op enige andere wijze dan vermeld in deze algemene voorwaarden, is strikt verboden. Wij wijzen u er bovendien op dat Sunbeam zijn intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen zover de wet dit toelaat, waarbij het nastreven van strafrechtelijke vervolging tot de mogelijkheden behoort.

9. Sunbeam heeft niet alle websites die zijn gekoppeld aan de Website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de content van webpagina’s elders op het internet of enige andere websites waarnaar wordt doorverwezen op de Website. Het via koppelingen doorsurfen naar webpagina’s of websites elders op het internet geschiedt op eigen risico.

10. Hoewel Sunbeam van tijd tot tijd discussies, chats, geplaatste berichten, uitzendingen, bulletinboards e.d. op de Website controleert en in de gaten houdt, is Sunbeam op geen enkele wijze verplicht dit te doen en aanvaardt Sunbeam geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de content van dergelijke locaties, noch voor onjuistheden, beledigingen, smaad, laster, verzuim, valsheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie op dergelijke locaties binnen de Website. Het is niet toegestaan onrechtmatige, bedreigende, lasterlijke, beledigende, obscene, schandelijke, opruiende, pornografische, of profane materialen of berichten te plaatsen of materialen of berichten die mogelijk gedragingen kunnen vormen of aanwakkeren die als een misdrijf kunnen worden beschouwd of aanleiding geven tot civiele aansprakelijkheid of op enige andere wijze in strijd zijn met de wet. Sunbeam verleent zijn volledige medewerking aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die Sunbeam verzoeken of verplichten de identiteit vrij te geven van een ieder die dergelijke informatie of materialen plaatst.

11. De software die wordt gebruikt voor en op deze Website is onderhevig aan de uitvoercontroles van de Verenigde Staten van Amerika. De software op deze Website mag niet worden gedownload of uitgevoerd naar (i) (of naar een staatsburger of inwoner van) Cuba, Iran, Soedan, Syrië of enig ander land waar de Verenigde Staten een embargo heeft gelegd op goederen; (ii) personen vermeld op lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of op de lijst met geweigerde personen (Denied Persons) van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Met het downloaden of gebruiken van de software verklaart en garandeert u zich niet te bevinden in, onder het bestuur te vallen van, of een staatsburger of inwoner te zijn van de bovengenoemde landen of te staan vermeld op een van de of beide bovenstaande lijsten.

12. De prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten worden na ontdekking zo snel mogelijk verbeterd en Sunbeam behoudt het recht voor gemelde aanbiedingen in te trekken en eventuele fouten, onjuistheden, of weglatingen te corrigeren, ook als er al een bestelling is geplaatst en deze bestelling reeds is bevestigd en uw creditcard is belast, zonder enige verdere verplichtingen jegens u, zelfs als u een ontvangstbevestiging of bevestiging van uw bestelling of kennisgeving ter verzending van Sunbeam heeft ontvangen. Sunbeam is gerechtigd naar eigen inzicht wel of niet contact met u op te nemen met instructies, of uw bestelling te annuleren en u hiervan op de hoogte te stellen. Als uw creditcard reeds is belast en uw bestelling wordt geannuleerd, dan zal Sunbeam het in rekening gebrachte bedrag retourneren. Het beleid van de bank in kwestie bepaalt of dit bedrag wordt overgeschreven op uw rekening of niet.

13. Actiecodes, kortingen, kortingscodes of gelijksoortige aanbiedingen en kortingen (“Actiecodes”) worden beperkt vrijgegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving vervallen of ongeldig worden gemaakt. Actiecodes zijn ongeldig indien deze door van toepassing zijnde wetgeving worden verboden. Actiecodes mogen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen die worden gestapeld, gekopieerd, verkocht, of anderszins worden aangeboden. U kunt bijvoorbeeld niet meer dan één actiecode tegelijk gebruiken, tenzij nadrukkelijk op de Website wordt vermeld dat dit wel mogelijk is. Actiecodes kunnen niet worden ingewisseld voor contanten en kunnen op ieder willekeurig moment en om wat voor reden dan ook worden geannuleerd of gewijzigd.

14. Als u een via de Website aangeboden product of dienst wilt afnemen (deze aankopen worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Transactie”), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Transactie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en verzendinformatie. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT HEEFT VOOR TRANSACTIES EEN CREDITCARD OF ANDERE BETAALMETHODE TE GEBRUKEN. Met het verstrekken van dergelijke informatie verleent u Sunbeam het recht dergelijke informatie te verstrekken aan derden teneinde de door u of namens u geïnitieerde Transacties te kunnen voltooien. Verificatie van informatie kan vereist zijn alvorens een Transactie wordt bevestigd of voltooid.
Alle beschrijvingen, afbeeldingen, verwijzingen, kenmerken, content, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten omschreven of getoond op de Website zijn onderhevig aan wijzigingen die op ieder mogelijk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden aangebracht. Bepaalde gewichten, afmetingen en andere beschrijvingen zijn schattingen en worden slechts vermeld ter gemak. Het vermelden van producten of diensten op de Website impliceert en garandeert niet dat deze producten of diensten beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid zich te vergewissen van en u te houden aan alle van toepassing zijnde lokale, provinciale, federale en internationale wetgeving (inclusief vereisten met betrekking tot de minimumleeftijd) met betrekking tot het ontvangen, in bezit hebben, gebruiken en verkopen van artikelen die zijn aangekocht op deze Website. Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat de bestelde producten zullen worden gebruikt op een rechtmatige manier. Sunbeam behoudt het recht met of zonder voorafgaande kennisgeving één of meerdere van de volgende handelingen uit te voeren: (i) het beperken van het aantal beschikbare producten of diensten of het staken van de beschikbaarheid hiervan; (ii) het opleggen van voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer gebruik wordt gemaakt van kortingsbonnen, kortingscodes, actiecodes, of andere gelijksoortige aanbiedingen; (iii) gebruikers het onmogelijk maken een of alle Transactie(s) te doen of voltooien; en (iv) gebruikers weigeren te voorzien van een product of dienst. U gaat ermee akkoord alle door u of namens u verschuldigde bedragen voor aankopen op de Website tegen de op dat moment geldende prijs/prijzen te voldoen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele verzend- en administratiekosten. Bovendien blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor belastingen die mogelijk van toepassing zijn op uw Transacties.

15. De e-commerce-websites van Sunbeam die niet zijn beschermd met een wachtwoord zijn alleen bedoeld voor bestellingen gemaakt door eindgebruikers. Sunbeam accepteert geen bestellingen van resellers, exporteurs, groothandelaren of andere klanten die de producten die worden aangeboden op deze website willen doorverkopen.

16. Neem a.u.b. contact met ons op als u geïnteresseerd bent in het doorverkopen van onze producten.